ให้ผู้เรียนศึกษาเรื่อง ข้อมูลและการจัดการข้อมูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดความรู้พื้นฐานก่อนการเรียนรู้

คลิกทำแบบทดสอบก่อนเรียน ที่รูปภาพด้านบน