ขั้นตอนที่ 2 

ให้ผู้เรียนศึกษาแนวการจัดการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี) เรื่อง ข้อมูลและการจัดการข้อมูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ขั้นตอนที่ 3 

ให้ผู้เรียนคลิกเข้าศึกษาเนื้อหาในหน่วยที่ 3 เรื่องข้อมูลและการจัดการข้อมูล ซึ่งจะแบ่งกลุ่มเนื้อหาออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ บทที่ 3.1 ความรู้เบื้องต้นของข้อมูล และ บทที่ 3.2 การจัดการข้อมูล ซึ่งแต่ละกลุ่มข้อมูลจะมีเนื้อหาย่อย ๆ หลังจากได้ศึกษาแล้วจะมีกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้วัดความรู้ในเนื้อหานั้นๆ

ขั้นตอนที่ 4

หลังที่ศึกษาเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบประเมินความพึงพอใจที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ข้อมูลและการจัดการข้อมูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5