1. หน้าแรก

ขั้นตอนที่ 1 ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

  1. แบบทดสอบก่อนเรียน

ขั้นตอนที่ 2 ให้ผู้เรียนศึกษาแนวการจัดการศึกษา

  1. แนวการจัดการเรียนรู้

ขั้นตอนที่ 3 ให้ผู้เรียนเข้าศึกษาบทเรียน และทำกิจกรรมท้ายเรื่อง

บทที่ 3.1 ความรู้เบื้องต้นของข้อมูล

3.1.1 ความหมายและประเภทของข้อมูล

3.1.1.1 ความหมายของข้อมูล
3.1.1.2 ประเภทของข้อมูล

3.1.2 ลักษณะของข้อมูลที่ดีและประโยชน์ของข้อมูลที่นำไปใช้งาน

3.1.2.1. ลักษณะของข้อมูลที่ดี
3.1.2.2. ประโยชน์ของข้อมูลที่นำไปใช้งาน

3.1.3 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ

3.1.3.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
3.1.3.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ

  1. บทเรียน
    1. บทที่ 3.1 ความรู้เบื้องต้นของข้อมูล

ขั้นตอนที่ 4 ให้ผู้เรียนทำแบบประเมินความพึ่่งพอใจ

ความพึงพอใจของนักเรียน

ขั้นตอนที่ 5 ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

  1. แบบทดสอบหลังเรียน

อื่่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  1. ผู้จัดทำ
  2. ติดต่อเรา