สาระการศึกษา

การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตโดยใช้เว็บไซต์ที่เรียกว่า Search Engine สามารถค้นหาได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลโดยใช้คีย์เวิร์ด การค้นหาข้อมูลตามหมวดหมู่ หรือการค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่ง ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ทำการค้นหามีหลักในการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลอยู่ 5 ประการ ครอบคลุม 1 มีการบอกวัตถุประสงค์ในการจัดทำข้อมูล 2 มีการระบุชื่อผู้เขียนหรือผู้ให้ข้อมูล 3 มีการระบุวันที่พิมพ์ หรือวันที่ปรับปรุง เพื่อดูความทันสมัยของข้อมูล 4 มีการอ้างอิงแหล่งที่มา 5 พิจารณาข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้

คลิปการสอน

วิธีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ต

การค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต สามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์ที่ให้บริการ Search Engine ได้ โดยการค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การค้นหาข้อมูลโดยใช้คีย์เวิร์ด การค้นหาข้อมูลตามหมวดหมู่ การค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่ง

1. การค้นหาข้อมูลโดยใช้คีย์เวิร์ด (Keyword) เป็นวิธีการค้นหาข้อมูลโดยการระบุคำที่ต้องการจะค้นหา ดังตัวอย่างเช่น ก้านต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศ จึงเข้าเว็บไซต์ www.google.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการ Search Engine และค้นหาข้อมูลโดยพิมพ์คำว่า “ข้อมูลและสารสนเทศ” ลงบนเว็บไซต์

2. การค้นหาข้อมูลตามหมวดหมู่ เป็นการค้นหาข้อมูลตามหมวดหมู่ที่ถูกจัดเอาไว้ตามบริการของ Search Engine เช่น บริการ Search Engine ของเว็บไซต์ google มีการจัดหมวดหมู่ของการค้นหาเป็น ทั้งหมด วิดีโอ แผนที่ ข่าวสาร ต้นรูป เพิ่มเติม

3. การค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่ง เป็นการค้นหาข้อมูลจากหลาย ๆ เว็บไซต์ที่ให้บริการ Search Engine แล้วนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน เพื่อให้ได้เนื้อหาที่มีความถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ

Search Engine สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท โดยมีความแตกต่างกันที่หลักการทำงานและการจัดอันดับข้อมูลในการค้นหา

1. Crawler Based Search Engine คือ เครื่องมือที่ใช้สำหรับการสืบค้นข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่ง Search Engine ชนิดนี้เป็นประเภทที่ได้รับความนิยมในการใช้งานสูงสุด

2 Web Directory คือ สารบัญเว็บไซต์สำหรับการสืบค้นข้อมูลข่าวสารที่มีการจัดระเบียบและแบ่งข้อมูลต่างๆ ไว้เป็นหมวดหมู่ผู้สืบค้นจึงสามารถใช้งานได้ง่ายและมีความสะดวกในการค้นหา

3. Meta Search Engine คือเครื่องมือที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีหลักการทำงานโดยการอาศัย Meta Tag สำหรับประกาศชุดคำสั่งที่ได้รับมาในรูปแบบของ Text Editor โดยใช้ภาษา HTML ในการประมวลผลลัพธ์

Search Engine มีประโยชน์ในการใช้สืบค้นข้อมูลที่ต้องการทราบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งให้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการแก่ผู้สืบค้นข้อมูล ดังนั้น การสร้างและออกแบบเว็บไซต์ใหม่ ๆ ในในปัจจุบันจึงควรคำนึงถึงรูปแบบของเว็บไซต์ให้มีความเหมาะสมแก่ Search Engine ด้วยเช่นกัน เพื่อให้ผู้สืบค้นสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งประโยชน์ของ Search Engine มีดังนี้

  1. ค้นหาข้อมูลได้อย่างหลากหลาย
  2. ค้นหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์เฉพาะทางต่างๆ ได้
  3. ค้นหาเว็บไซต์ที่ต้องการได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
  4. รองรับการค้นหาได้หลายรกาษา รวมทั้งภาษาไทย
  5. ค้นหาข้อมูลได้อย่างละเอียดและหลากหลายรูปแบบ

โดยสรุป การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตโดยใช้เว็บไซต์ที่เรียกว่า Search Engine สามารถค้นหาได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลโดยใช้คีย์เวิร์ด การค้นหาข้อมูลตามหมวดหมู่ หรือการค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่ง

กิจกรรมที่ 3.2.4 วิธีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ต