คลิปการสอน

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ

 แหล่งข้อมูล คือ สถานที่หรือแหล่ง ที่เกิดข้อมูล ซึ่งแหล่งข้อมูล จะมีความแตกต่างกันไปตามข้อมูลที่ต้องการ เช่น บ้านเป็นแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับนักเรียน โดยบันทึกข้อมูลไว้ในทะเบียนบ้าน ห้องสมุดเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ต่างๆ สามารถแบ่งข้อมูลตามลักษณะการเกิดได้ ดังนี้

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ คือ ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยตรง เช่น ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสังเกต การทดลอง การทดสอบ ข้อมูลการเข้าชั้นเรียนของนักเรียนแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งเก็บข้อมูลโดยวิธีการเช็คชื่อเข้าเรียน มีข้อดี คือ มีโอกาสได้รับข้อมูลมาก เพราะสามารถจะใช้ในการสำรวจ การสังเกตด้วยตัวเอง และมีความคล่องตัวในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่โดยทั่วไป

โดยสรุป แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลทั่วไปที่เกิดจากการเก็บรวบรวม หรือบันทึกจากแหล่งข้อมูลโดยตรง อาจเป็นการสอบถาม การสัมภาษณ์ การจดบันทึก และการจัดหาด้วยเครื่องอัตโนมัติ

กิจกรรมที่ 3.1.5 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ