คลิปการสอน

แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ

แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้มีผู้รวบรวมไว้แล้ว ในลักษณะเอกสาร ตีพิมพ์เผยแพร่ และตำราทางวิชาการ เช่น ข้อมูลสถิติ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีการตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อใช้งานหรือนำไปประมวลผลต่อ

การหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ทำให้สะดวกสบายและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปหาข้อมูล แต่มีข้อควรระวัง ข้อมูลบางส่วนอาจคาดเคลื่อนหรือเป็นข้อมูลที่ล้าสมัย ขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วความน่าเชื่อถือ

โดยสรุป แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้มีผู้รวบรวมไว้แล้ว ในลักษณะเอกสาร ตีพิมพ์เผยแพร่ และตำราทางวิชาการ เช่น ข้อมูลสถิติ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีการตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อใช้งานหรือนำไปประมวลผลต่อ

กิจกรรมที่ 3.1.6 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ