คลิปการสอน

การรวบรวมข้อมูล คือ การนำข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ มารวมกันไว้ในรูปแบบที่เหมาะสมด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้ การสังเกตเป็นการค้นหาข้อมูลด้วยตนเองโดยตรง เช่น การสังเกตเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน การสัมภาษณ์หรือการสอบถามเป็นการรวบรวมข้อมูลจากคนอื่นโดยผู้ถามใช้คำพูดในการถามและผู้ตอบใช้คำพูดในการตอบ การตอบแบบสอบถามถึงเป็นแบบรายการคำถามที่ทำให้ผู้อื่นเขียนคำตอบลงในแบบสอบถามของผู้ถาม 

วิธีการรวบรวมข้อมูล จัดเป็นขั้นตอนหนึ่งของการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการศึกษาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นก่อนการรวบรวมข้อมูล ผู้ที่ทำการรวบรวมข้อมูลจึงต้องทราบถึงวัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนตรงประเด็น และใช้เวลาน้อยลง

การเลือกวิธีการที่จะรวบรวมข้อมูลโดยการพิจารณาแหล่งข้อมูลว่าเป็นอะไร แล้วจึงเลือกวิธีการรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมกับข้อมูลนั้นๆ ซึ่งวิธีการรวบรวมข้อมูลมีทั้งหมด 4 วิธี คือ การสังเกต สำรวจ จดบันทึก การสอบถาม หรือสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง การสำรวจโดยการใช้แบบสอบถาม แบบทดสอบ และการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหรือข้อมูลที่ผู้อื่นรวบรวมไว้แล้ว

โดยสรุป วิธีการรวบรวมข้อมูลมีทั้งหมด 4 วิธี คือ 1. การสังเกต สำรวจ จดบันทึก 2. การสอบถาม หรือสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 3. การสำรวจโดยการใช้แบบสอบถาม แบบทดสอบ และ 4. การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหรือข้อมูลที่ผู้อื่นรวบรวมไว้แล้ว

กิจกรรมที่ 3.2.1 การรวบรวมข้อมูล