คลิปการสอน

การประมวลผลข้อมูล เป็นการนำข้อมูลมาทำการจัดกลุ่ม เรียงลำดับหรือคำนวณ เพื่อให้เป็นสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้งานได้อย่างสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งตัวอย่างในการประมวลผลข้อมูล เช่น การประมวลผลข้อมูลด้วยวิธีการเรียงลำดับ การประมวลผลข้อมูลด้วยวิธีการจัดกลุ่ม

1. การประมวลผลข้อมูลด้วยวิธีการเรียงลำดับ

เด็กหญิงฟ้าใสต้องการทราบจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ ซึ่งเด็กหญิงฟ้าใสมีข้อมูลคะแนนสอบกลางภาคของแต่ละวิชา ดังนี้

ภาษาไทย 89 คะแนน สังคมศึกษาฯ 83 คะแนน คณิตศาสตร์ 92 คะแนน วิทยาศาสตร์ 78 คะแนน และภาษาอังกฤษ 81 คะแนน  

 เด็กหญิงฟ้าใสจึงทำการประมวลผลโดยวิธีการเรียงลำดับดังนี้

ตารางการประมวลผลโดยวิธีการเรียงลำดับ

จากการประมวลผลข้อมูลด้วยวิธีการเรียงลำดับ ทำให้เด็กหญิงฟ้าใสได้ข้อสรุปว่าในรายวิชาทั้ง 5 วิชาเด็กหญิงฟ้าใสมีจุดเด่นในวิชาคณิตศาสตร์มากที่สุด เพราะมีคะแนนสอบกลางภาคสูงที่สุด คือ 92 คะแนน ในขณะที่จุดด้อยของเด็กหญิงฟ้าใส คือ วิชาวิทยาศาสตร์เพราะมีคะแนนสอบกลางภาคน้อยที่สุด คือ 78 คะแนน

2. การประมวลผลข้อมูลด้วยวิธีการจัดกลุ่ม

เด็กหญิงฟ้าใสมีภาพถ่ายอยู่จำนวนมากประกอบด้วยภาพสัตว์ ภาพคน และภาพทิวทัศน์ ซึ่งภาพดังกล่าวถูกเก็บปะปนกันไว้โดยไม่ได้ทำการจัดกลุ่มหรือแยกประเภท ทำให้ยากต่อการค้นหาและนำไปใช้

ดังนั้น เด็กหญิงฟ้าใสจึงทำการประมวลผลข้อมูลภาพเหล่านั้นด้วยวิธีการจัดกลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มภาพออกเป็นกลุ่มภาพสัตว์ กลุ่มภาพคน และกลุ่มภาพทิวทัศน์ จากนั้นทำการแยกภาพที่ถูกเก็บปะปนกันให้ตรงกับประเภทของภาพและทำการจัดเก็บ ซึ่งวิธีการดังกล่าวทำให้ค้นหาข้อมูลภาพได้รวดเร็วและง่ายขึ้น

จากการประมวลผลข้อมูลด้วยวิธีการจัดกลุ่ม ทำให้เด็กหญิงฟ้าใสได้ข้อสรุปว่า การนำภาพที่ปะปนกันมาแยกประเภทของภาพ แล้วจัดกลุ่มภาพที่เป็นประเภทเดียวกันไว้ด้วยกัน จะทำให้ค้นหาข้อมูลภาพได้รวดเร็วและง่ายขึ้น

การประมวลผลข้อมูลเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือการจัดระเบียบข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ ต่อผู้ใช้งาน ข้อมูลโดยทั่วไปเกิดขึ้นอย่างไม่เป็นระเบียบจากกระบวนการนับหรือการวัดโดยไม่สามารถสื่อความหมายให้เข้าใจหรือนำมาใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้นการประมวลผลจึงเป็นวิธีการนำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้อย่างเหมาะสม

โดยสรุป วิธีการประมวลผลข้อมูลมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งานว่าต้องการสารสนเทศอย่างไร เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้งานได้อย่างสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุด

กิจกรรมที่ 3.2.2 การประมวลผล