คลิปการสอน

ลักษณะของข้อมูลที่ดี

การประเมินข้อมูลที่ได้รับมาว่ามีลักษณะดีหรือไม่ สามารถพิจารณาได้จากลักษณะของข้อมูลที่ดี 5 ประการ คือ 1. ถูกต้องและเชื่อถือได้ 2. มีความสอดคล้องกัน 3. ตรงตามความต้องการ 4. ทันสมัย 5. สมบูรณ์ครบถ้วน

ถูกต้องและเชื่อถือได้ ข้อมูลที่ดีจะต้องมาจากแหล่งข้อมูลที่มีความ น่าเชื่อถือ เช่น ผู้เชี่ยวชาญ เว็บไซต์ หน่วยงานของรัฐ

มีความสอดคล้องกัน การหาข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง ข้อมูลควรจะมีข้อมูลที่เป็นเรื่องเดียวกัน มีเนื้อหาที่สอดคล้องกันและสามารถนำมาใช้ร่วมกันได้

ตรงตามความต้องการ ข้อมูลที่ดีต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้และไม่ต้องปะปนกับข้อมูลที่ผู้ใช้ไม่ต้องการ เนื่องจากจะทำให้เสียเวลาในการค้นหาและสิ้นเปลืองพื้นที่ในการเก็บข้อมูล

ทันสมัย ข้อมูลที่ดีควรจะเป็นข้อมูลที่ทันสมัยหรือเป็นข้อมูลปัจจุบันเพราะบางอย่างถ้ากล่าวเกินไปก็จะไม่สามารถนำมาใช้ได้

สมบูรณ์ครบถ้วน ข้อมูลที่ดีจะต้องมีรายละเอียดสมบูรณ์ครบถ้วนตามความต้องการของผู้ใช้โดยต้องมีรายละเอียดครอบคลุมทุกด้านรวมถึงข้อดีและข้อเสียของข้อมูลด้วย

โดยสรุป ลักษณะของข้อมูลที่ดีควรมีความถูกต้องเชื่อถือ ความสมบูรณ์ครบถ้วน สามารถนำไปใช้งานได้ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ มีความทันสมัย มีความสอดคล้องกันของข้อมูล

กิจกรรมที่ 3.1.3 ลักษณะของข้อมูลที่ดี