ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ นายธนัชชา โพธิกุล

เกิด 2 กรกฎาคม พ.ศ. 25XX

ที่อยู่ 138/16 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง นครสวรรค์ 60180

Email : atcomink@gmail.com

ข้อมูลการทำงาน

ปัจจุบัน ครู คศ.2 โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี สพป.นว.2

ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.กจ.4

บรรจุ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.กจ.4

อายุราชการ 9 ปี

ข้อมูลการศึกษา

พ.ศ. 2539 ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) จ.กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2545 มัธยมศึกษา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2550 ปริญญาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.กาญจนบุรี

พ.ศ. 2555 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู
สาขาหลักสูตรการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์