คลิปการสอน

ประโยชน์ของการใช้ข้อมูลสามารถแบ่งได้อยู่ 5 ด้าน คือ 1. ด้านการตัดสินใจหรือแก้ปัญหา  2. ด้านการติดต่อสื่อสาร  3. ด้านการค้าหรือธุรกิจ 4. ด้านการเรียนหรือการทำงาน 5. ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม

ด้านการตัดสินใจหรือแก้ปัญหา การรับรู้ข้อมูลต่างๆมากมายจะช่วยให้การตัดสินใจหรือการแก้ไขปัญหาถูกต้องและเหมาะสมเช่นการเลือกเส้นทางในการเดินทางที่สั้นที่สุดหรือรวดเร็วที่สุด การเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและราคาถูก

ด้านการติดต่อสื่อสาร การติดต่อสื่อสารเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลเสียงข้อมูลภาพ ข้อมูลตัวอักขระ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะทำให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารเข้าใจได้ตรงกันเช่น การติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์ การติดต่อสื่อสารผ่านโปรแกรมสนทนา

ด้านการเรียนหรือการทำงาน การพัฒนาตนเองช่วยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆจะทำให้ฉลาดรอบรู้และสามารถเรียนหนังสือหรือทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านการค้าหรือธุรกิจ บริษัทที่มีข้อมูลมากกว่าย่อมได้เปรียบเนื่องจากข้อมูลสามารถประมวลผลเป็นสารสนเทศที่จะช่วยให้บริษัทสามารถวางแผนหรือกลยุทธ์ทางการค้าได้

ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม การศึกษาข้อมูลใน ด้านชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน จะทำให้ทราบแนวทางที่จะช่วยพัฒนาชุมชนได้ เช่น มีข้อมูลเรื่องอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยไข้เลือดออกในชุมชน จึงทำการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

โดยสรุป ข้อมูลต่าง ๆ ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ครอบคลุม ด้านการตัดสินใจหรือแก้ปัญหา ด้านติดต่อสื่อสาร ด้านการค้าและธุรกิจ ด้านการเรียนหรือการทำงาน ด้านพัฒนาชุมชนและสังคม

กิจกรรมที่ 3.1.4 ประโยชน์ของข้อมูลที่นำไปใช้งาน