คลิปการสอน

ข้อมูลสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ตามลักษณะของข้อมูล ดังนี้

ข้อมูลภาพ  หมายถึง ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นภาพ เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย

ข้อมูลตัวอักขระ หมายถึง ข้อมูลตัวอักษรทางภาษา เช่น ชื่อสกุล ใบประกาศข่าว  ตัวเลขที่ไม่สามารถคำนวณได้ เช่น เบอร์โทรศัพท์ ทะเบียนรถ

ข้อมูลตัวเลข หมายถึง ข้อมูลที่เป็นตัวเลข และสามารถนำมาใช้ในการประมวลผลได้ เช่น ราคาสินค้า จำนวนเงิน 

ข้อมูลเสียง หมายถึง ข้อมูลที่สามารถรับรู้ได้ด้วยการได้ยิน เช่น เสียงพูดคน เสียงสัตว์ร้อง เสียงฟ้าร้อง เสียงดนตรี

ข้อมูลอื่นๆ หมายถึง ข้อมูลที่นอกเหนือจากข้อมูลทั้ง 4 ประเภทที่กล่าวมาข้างต้น เช่น  ข้อมูลกลิ่น ข้อมูลรสชาติ ข้อมูลอุณหภูมิ

โดยสรุป ข้อมูล แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ครอบคลุม ข้อมูลตัวอักขระ ข้อมูลภาพ ข้อมูลตัวเลข ข้อมูลเสียง และข้อมูลอื่น ๆ

กิจกรรมที่ 3.1.2 ประเภทของข้อมูล