คลิปการสอน

ความหมายของข้อมูล

ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของสถานที่  ฯลฯ โดย อยู่ในรูปแบบที่ เหมาะสมต่อการสื่อสาร การแปลความหมายและการประมวลผล ซึ่งข้อมูลอาจจะได้มาจากการสังเกต การรวบรวม การวัด ข้อมูลเป็นได้ทั้งข้อมูลตัวเลขหรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่สำคัญจะต้องมีความเป็นจริงและต่อเนื่องตัวอย่างของข้อมูล เช่น คะแนนสอบ ชื่อนักเรียน  เพศ  อายุ เป็นต้น

ข้อมูลที่เราพบเห็นทุกวันนี้ มีหลายรูปแบบ  เช่น ตัวเลข  ข้อความ  รูปภาพ  เสียงต่างๆ  เราสามารถรับรู้ข้อมูลได้จากส่วนต่าง ๆ  ดังนี้

 1. การรับรู้ข้อมูลทางตา  ได้แก่ การมองเห็น เช่น ข้อมูลภาพจากหนังสือ   โทรทัศน์   เป็นต้น

2. การรับรู้ทางหู ได้แก่ การได้ยินเสียงผ่านเข้ามาทางหู  เช่น เสียงเพลง เสียงพูด เสียงรถ เป็นต้น

3. การรับรู้ทางผิวสัมผัส ได้แก่  การสัมผัสกับข้อมูล  เช่น  การจับเสื้อผ้าแล้วรู้สึกว่านุ่ม เป็นเนื้อผ้า อากาศร้อน เป็นต้น

4. การรับรู้ทางจมูก  ได้แก่ การได้กลิ่น  เช่น  หอมกลิ่นอาหาร  กลิ่นดอกไม้  กลิ่นขยะ เป็นต้น

5. การรับรู้ทางปาก  ได้แก่  การรู้สึกถึงรสชาติ  โดยการสัมผัสทางลิ้น  เช่น  เผ็ด  หวาน  ขม  เป็นต้น

โดยสรุป ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือเหตุการณ์ต่างๆโดยอาจจะเกิดขึ้นจากการสังเกต การจดบันทึก การสัมภาษณ์ การสอบถาม

กิจกรรมที่ 3.1.1 ความหมายของข้อมูล