สาระการศึกษา

การรวบรวมข้อมูล เป็นการดำเนินการด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูล ซึ่งขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูลนั้นจะประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ กำหนดวัตถุประสงค์และความต้องการของสิ่งที่สนใจ วางแผน และพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูล กำหนดวิธีการรวบรวมข้อมูล ค้นหาและรวบรวมข้อมูล และสรุปผลข้อมูล ส่วนวิธีการในการรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 4 วิธี คือ การสังเกต สำรวจและจดบันทึก การสอบถาม หรือ การสัมภาษณ์ การสำรวจโดยใช้แบบสอบถามและการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร

คลิปการสอน

ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล

การรวบรวมข้อมูล เป็นการดำเนินการด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูล ซึ่งการรวบรวมข้อมูล มี 5 ขั้นตอน ครอบคลุม กำหนดวัตถุประสงค์และความต้องการของสิ่งที่สนใจ วางแผนและพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูล กำหนดวิธีการรวบรวมข้อมูล ค้นหาและรวบรวมข้อมูล และสรุปผลข้อมูล

กำหนดวัตถุประสงค์ และความต้องการของสิ่งที่สนใจเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติเป็นอัน เป็นอย่างแรกในการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบข่ายของข้อมูลที่ต้องการค้นหา ถ้าต้องการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง

วางแผนและพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูล จะต้องทำการวิเคราะห์ว่ามีแหล่งข้อมูลใดบ้างที่มีข้อมูลที่ต้องการอยู่โดยจะต้องเลือกแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลโดยตรง หน่วยงานของรัฐ หรือแหล่งข้อมูลที่ตนเองได้เข้าร่วมอยู่ในเหตุการณ์ เพราะจะทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ

กำหนดวิธีการรวบรวมข้อมูล เป็นการเลือกวิธีการรวบรวมข้อมูลโดยพิจารณาแหล่งข้อมูลว่าเป็นอะไร แล้วจึงเลือกวิธีการรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม

ค้นหาและรวบรวมข้อมูล เมื่อเริ่มดำเนินการรวบรวมข้อมูลควรกำหนดสิ่งที่ต้องการทำแล้วลงมือปฏิบัติและเลือกวิธีการรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม

สรุปผลข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการแล้วต้องนำข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่างๆ มาพิจารณาเปรียบเทียบกันแล้วจึงนำข้อมูลที่รวบรวม ได้มาประมวลผลให้เป็นสารสนเทศที่ต้องการ

การสรุปผลข้อมูลที่รวบรวมไว้แล้วทำได้โดยการนำข้อมูลมาจัดกระทำโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเช่นการบันทึกลงตารางเพื่อเปรียบเทียบและเรียงลำดับข้อมูลโดยข้อมูลที่ผ่านกระบวนการจัดกระทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เรียกว่า สารสนเทศ ซึ่งการนำเอาสารสนเทศสามารถทำได้หลายลักษณะเช่นการพูดรายงานการจัดป้ายนิเทศ

โดยสรุป การรวบรวมข้อมูล เป็นการดำเนินการด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูล ซึ่งขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูลนั้นจะประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ กำหนดวัตถุประสงค์และความต้องการของสิ่งที่สนใจ วางแผน และพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูล กำหนดวิธีการรวบรวมข้อมูล ค้นหาและรวบรวมข้อมูล และสรุปผลข้อมูล