สาระการศึกษา

การประมวลผลข้อมูล เป็นการนำข้อมูลมาทำการจัดกลุ่ม เรียงลำดับหรือคำนวณ โดยวิธีการประมวลผลข้อมูลมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งานว่าต้องการสารสนเทศอย่างไร เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้งานได้อย่างสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุด

คลิปการสอน

ความหมายของการประมวลผลข้อมูล

การประมวลผลข้อมูล หมายถึง การนำข้อมูลมาทำการจัดกลุ่ม เรียงลำดับหรือคำนวณ เพื่อให้เป็นสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้งานได้อย่างสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งตัวอย่างในการประมวลผลข้อมูล เช่น การประมวลผลข้อมูลด้วยวิธีการเรียงลำดับ การประมวลผลข้อมูลด้วยวิธีการจัดกลุ่ม

การประมวลผลเป็นการประมวลผลทางข้อมูลเป็นการนำข้อมูล ที่เก็บรวบรวมได้มาผ่านกระบวนการต่าง ๆ เพื่อแปรสภาพข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการ เรียกว่า ข้อมูลสนเทศหรือสารสนเทศ สารสนเทศคือ ผลลัพธ์ที่ได้จากข้อมูลที่ได้รวบรวมและนำเข้าสู่กระบวนการประมวลผล ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นี้ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ทิศทาง หรือการตัดสินใจได้ทันที

โดยสรุป การประมวลผลข้อมูล เป็นการนำข้อมูลมาทำการจัดกลุ่ม เรียงลำดับหรือคำนวณ เพื่อให้เป็นสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้งานได้อย่างสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุด